Raoef Mamedov
biografie / biography / In german
Novelle door Raoef Mamedov:
Opgedragen aan een vriend.
To my Friend.
Einem Freund gewidmet.
 
Bestellijst voor het boek 'Het Laatste Avondmaal' (uitverkocht/sold out)
 
Informatie over prijzen kunt u aanvragen via lilja@zakirova.com
For information about prices, make contact by e-mail: lilja@zakirova.com

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
De Annunciatie (tweeluik), Fotografie, 86x60 cm elk, oplage 7, gesigneerd
The Annunciation (diptych) Photography, 86x60 cm each, edition 7, signed
Die Maria Verkundigung (diptychon) Fotografie, 86x60 jedes, auflage 7, signiert
 
 
 
 
    
1. Geboortescène. Birth scene. Die Geburtsszene.
2. Epifanie (Driekoningen). Epiphany. Epiphania (Erscheinung des Herrn zu Dreikoningen)
3. Het Waken in de Hof van Olijven. The Vigil in the Garden of Gethsemane. Das Wachen im Hofe Gethsemane
 
 
 
 
    
Het Laatste Avondmaal (vijfluik), Fotografie, 140x100 cm elk, oplage: 7, gesigneerd
Last Supper, Photography, 5 pieces, 140x100cm each,edition: 7, signed
Das Letzte Abendmahl, Fotografie, 5 Teile, 140x100 cm jedes, auflage 7, signiert
 
Reproductie "Het Laatste Avondmaal", 20 cm x 74 cm, met tekst op achterzijde (in het engels), bestelbaar via telefoon of e-mail, prijs: Euro 10,00, excl. portokosten. Reproduction "The Last Supper", 20 cm x 74 cm, with text on reverse side (in english), to be ordered by telephone or e-mail, price: Euro 10,00 excl. postage.

 
 
 
   
Het Verraad van Judas, Fotografie, 86x60, oplage 7, gesigneerd
The Betrayal by Judas, Photography, 86x60, edition 7, signed
Der Verrat von Judas, Fotografie, 86x60, auflage 7, signiert
 
 
 
 Ecce Homo, Fotografie, 86x60, oplage 7, gesigneerd
Ecce Homo, Photography, 86x60, edition 7, signed
Ecce, Fotografie, 86x60, auflage 7, signiert
 
 
 

Cast in Images
New Testament scenes in photographical adaptation
by the artist/director Rauf Mamedov
 
by Marike van der Knaap
In Dutch: In Beelden Gegoten
In German: Neutestamentliche Bibelszenen in einer Fotoausstellung
 
For the first time in our country a unique joint project of the Russian artist Raoef Mamedov is introduced by the Lilja Zakirova Gallery. In a post-modern way this project combines cinematic theatre, photography, art history, theology and computer technology in twelve photographs of 80 by 60 cm (7 signed copies), depicting seven biblical scenes from the New Testament which are "enacted" by people with Down's syndrome.
 
The restrainedly dramatic scenes are depicted with a sublime photographing technique; their chiaroscuro reminds us of paintings by Caravaggio and Georges de la Tour.
 
Four of the seven scenes have been staged as precisely as possible after famous paintings from the history of art. The largest work is a quintuple piece after the Last Supper by Leonardo da Vinci, followed by the diptych with Jan van Eyck's Annunciation as in his Ghent altarpiece, the Betrayal by Judas by the Italian early renaissance artist Giotto and a Ecce Homo by the 19th-century Russian painter Nicolaï Ge.
 
The three other photographs are scenes in the same atmosphere as the above, but iconographically they stem from the brain of Rauf Mamedov, director and instigator of the project. He staged an Epiphany, a Birth scene and the Vigil in the Garden of Gethsemane.
 
The project was realized in very close collaboration of the aforementioned artist/director Mamedov, the artist Jevgeni Semenov, the photographer Dmitri Preobragensky and the computer operator Dmitri Krainov. For a year they worked together quite intensely; each figure was photographed separately, the director trying to evoke the right emotions in his actors by acting as a fellow actor during the photo sessions. Afterwards the photos were arranged into their proper composition by means of a computer.
 
With this exceptional work the artist/director in fact transcends any specific cultural identity. He achieves this universality by using world-famous scenes in connection with figures carrying the general Down's syndrome physiognomy. Authenticity serves as his guiding principle. At the same time the photos carry the post-modern character of our culture. Quoting from the history of art and primarily using it as his sole source, he achieves that what he adds to the works becomes the reflection on art history from and with the means of our late twentieth century period. That is what gives his work its contemporary and universal significance.
 
Terug naar overzichtspagina kunstenaars
 


All rights reserved
1999-2014
 
De Annunciatie (tweeluik), Fotografie, 86x60 cm elk, oplage 7, gesigneerd
The Annunciation (diptych) Photography, 86x60 cm each, edition 7, signed
Die Maria Verkundigung (diptychon) Fotografie, 86x60 jedes, auflage 7, signiert
Geboortescène
Birth scene
Die Geburtsszene
  
Epifanie (Driekoningen)
Epiphany
Epiphania (Erscheinung des Herrn zu Dreikoningen)
  
Het Waken in de Hof van Olijven.
The Vigil in the Garden of Gethsemane.
Das Wachen im Hofe Gethsemane

In Beelden Gegoten
Nieuw-testamentische scènes in fotografische bewerking
van de kunstenaar/regisseur Rauf Mamedov
 
door drs. Marike van der Knaap
 
Galerie LILJA ZAKIROVA introduceert voor het eerst in ons land een uniek samenwerkingsproject van de Russische kunstenaar Raoef Mamedov. Het betreft een project waarin filmisch theater, fotografie, kunstgeschiedenis, theologie en computer-techniek op een postmoderne wijze zijn samengebracht in twaalf foto's van 84 x 60 cm (oplage: 7, gesigneerd), waarvan de taferelen zeven nieuw-testamentische bijbelscènes verbeelden, die "geacteerd" worden door mensen met het syndroom van Down.
 
Met een sublieme fototechniek zijn de ingehouden dramatische scènes neergezet, waarvan het clair-obscuur herinneringen oproept aan de schilderkunst van Caravaggio en Georges de la Tour.
 
Vier van de zeven scènes zijn zo exact mogelijk geënsceneerd naar beroemde schilderijen uit de Kunstgeschiedenis. Het grootste werk betreft een vijfluik van het Laatste Avondmaal van Leonardo; daarna volgen het tweeluik met de Annunciatie van Jan van Eyck zoals die te zien is op zijn Gents Altaar; het Verraad van Judas van de Italiaanse vroegrenaissancist Giotto en een Ecce Homo van de 19e eeuwse Russische schilder Nicolaï Ge.
 
De drie andere foto's zijn scènes in dezelfde sfeer als voornoemde, maar zijn iconografisch ontsproten uit de geest van de regisseur en instigator van het project Rauf Mamedov. Zo heeft hij een Epifanie (Driekoningen), een Geboortescène en het Waken in de Hof van Olijven in scène gezet.
 
Het project is in zeer nauwe samenwerking tot stand gekomen van de al eerder genoemde regisseur Mamedov, zijn de kunstenaar Evgeni Semenov, de fotograaf Dimitri Preobragenski en de computerbewerker Dimitri Krainov.
 
Zij hebben een jaar lang zeer intensief samengewerkt; elke figuur werd apart gefotografeerd, waarbij de regisseur tijdens de fotosessies als een medespeler de juiste emotie bij de spelers trachtte te bereiken. Met behulp van de computer werden de foto's daarna digitaal gecomponeerd tot de juiste constellatie.
 
Met dit bijzondere werk overstijgt de kunstenaar/regisseur in feite een specifieke culturele identiteit. Door wereldberoemde scènes te gebruiken in samenhang met personages die de algemene fysionomie van het syndroom van Down met zich mee dragen, bereikt hij deze algemeengeldigheid. Authenticiteit is daarbij zijn leidraad. Tegelijkertijd dragen de foto's het postmoderne karakter van onze cultuur. Door te citeren uit de kunstgeschiedenis en deze in eerste instantie als zijn enige bron te gebruiken, is datgene wat hij aan het werk toevoegt de reflectie daarop vanuit en met de middelen van onze laat-twintigste eeuwse periode. Dat geeft het werk zijn hedendaagse èn algemeengeldende humanistische waarde.
 
Terug
 


All rights reserved
1999-2014

Neutestamentliche Bibelszenen in einer Fotoausstellung
des Künstlers/Regisseurs Rauf Mamedov
 
door drs. Marike van der Knaap
 
Gern möchte Galerie LILJA ZAKIROVA Ihre Aufmerksamkeit auf ein einzigartiges Projekt lenken, des russischen Künstlers Raoef Mamedov. Angesichts des besonderen Charakters dieser künstlerischen Herausforderung will die Galerie vor allem auch die Museen auf dieses Debüt in den Niederlanden aufmerksam machen.
 
Es handelt sich um ein Kunstwerk, das filmisches Theater, Fotografie, Kunstgeschichte, Theologie und Computertechnik auf postmoderne Art in zwölf Fotos von 80 bei 60 cm (Auflage: 7, signiert) verbindet, auf denen sieben neutestamentliche Bibelszenen dargestellt werden, die durch Personen mit dem Down-Syndrom "gespielt" werden.
 
Mit Hilfe einer sublimen Fototechnik sind die verhalten dramatischen Szenen gestaltet, deren Clair-obscur Erinnerungen an die Malerei eines Caravaggio und Georges de la Tour heraufbeschwört.
 
Vier der sieben Szenen sind so exakt wie nur eben möglich nach berühmten Gemälden aus der Kunstgeschichte inszeniert. Das grö&#szlig;te Werk behandelt ein Polyptychon (in fünf Teilen) des Letzten Abendmahls von Leonardo; danach folgen das Diptychon mit der Maria Verkündigung von Jan van Eyck, so wie sie auf seinem Genter Altar zu sehen ist; der Verrat von Judas des italienischen Frührenaissancemalers Giotto und ein Ecce Homo des im 19. Jahrhundert lebenden russischen Malers Nicolaï Ge.
 
Die restlichen drei Fotos stellen Szenen in derselben Stimmung wie die obenerwähnten dar, sind jedoch ikonografisch dem Geist des Regisseurs und Initiators des Projekts Rauf Mamedov entsprossen. So hat er eine Epiphania (Erscheinung des Herrn zu Dreiköningen), eine Geburtsszene und das Wachen im Hofe Gethsemane in Szene gesetzt.
 
Das Projekt ist in sehr enger Zusammenarbeit zwischen dem bereits eher genannten Regisseur Mamedov, dem Künstler Evgeni Semenov, dem Fotograf Dimitri Preobragenski und dem Computerspezialisten Dimitri Krainov zustande gekommen. Sie haben ein Jahr lang sehr intensiv zusammengearbeitet; jede Figur wurde gesondert fotografiert, wobei der Regisseur während der Fotositzungen als Mitspieler danach trachtete, die richtigen Gefühlsregungen bei den Spielern zu erreichen. Mit Hilfe eines Computers wurden die Fotos danach digital zu der richtigen Konstellation komponiert.
 
Mit diesem besonderen Werk sprengt der Künstler/Regisseur faktisch den Rahmen einer spezifischen kulturellen Identität. Dadurch, da&#szlig; er weltberühmte Szenen mit Personen in Zusammenhang bringt, die die allgemeine Physiognomie des Down-Syndroms mit sich tragen, erreicht er diese Allgemeingültigkeit. Authentizität ist dabei seine Richtschnur. Gleichzeitig tragen die Fotos den postmodernen Charakter unserer Kultur. Indem er aus der Kunstgeschichte zitiert und diese in erster Instanz als seine einzige Quelle benutzt, ist das, was er dem Werk beigibt, die Reflexion darauf aus der Periode unseres späten zwanzigsten Jahrhunderts heraus und mit deren Mitteln. Das verleiht dem Werk seinen zeitgenössischen und zugleich allgemeingültigen humanistischen Wert.
 
Zuruck
 


All rights reserved
1999-2014
z