The Flight, 2016, 70х100, A/C

Natalya Zaloznaya, Present Continuous 1, 100×120, a/c

Natalya Zaloznaya, Diary, 43x27x18, paper

Present Continuous, 120×100, a/c

Natalya Zaloznaya, Present Continuous 5, 140×100,a/c

Natalya Zaloznaya, Escape1, 60×80, acryl, inkt/c

Natalya Zaloznaya, Swallow, 85×130, a/c

Sleeping, 80х110, A/I-C

Playing Cards 4, 2017, 140х100, A/I-C

Playing Cards 3, 2017, 140х100, A/I-C

Playing Cards 2, 2017, 140х100, A/I-C