The Flight, 2016, 70х100, A/C

Natalya Zaloznaya,The Kiss, 110×140, a-c

Natalya Zaloznaya, The Kiss,110×140, a/d

Natalya Zaloznaya, Playing Golf, 80×135, a/c

Natalya Zaloznaya, Flying, 80×135,a/c

Natalya Zaloznaya, Swimming, 50×90, a/c

Natalya Zaloznaya, Present Continuous 1, 100×120, a/c

Natalya Zaloznaya, Diary, 43x27x18, paper

Present Continuous, 120×100, a/c

Natalya Zaloznaya, Present Continuous 5, 140×100,a/c

Natalya Zaloznaya, Escape1, 60×80, 2017, ink, acrylic canvas

Natalya Zaloznaya, Swallow, 85×130, a/c

Sleeping, 80х110, A/I-C

Playing Cards 4, 2017, 140х100, A/I-C

Playing Cards 3, 2017, 140х100, A/I-C

Playing Cards 2, 2017, 140х100, A/I-C